Regulamin

Regulamin Organizacyjny
Agencji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego „AZTIRO” Beata Wach, Anna Filar S. C.

Rozdziały:
§1. Postanowienia ogólne
§2. Cele i zadania podmiotu, w tym zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj działalności leczniczej
§3. Struktura organizacyjna oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
§4. Proces udzielania świadczeń, w tym organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
§5. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych „AZTIRO” oraz sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi
§6. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
§7. Postanowienia końcowe

§1. Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 23 i 24 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ustala się:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Agencji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego „AZTIRO” Beata Wach, Anna Filar s.c.

zwany dalej Regulaminem

 1.  Agencja Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego „AZTIRO” Beata Wach, Anna Filar SC. – zwana jest dalej „AZTIRO”

§2. Cele i zadania podmiotu, w tym zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj działalności leczniczej

 1.  Zadania i cele „AZTIRO”
  a) Cel działania podmiotu określony jest w statucie „AZTIRO” i polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego.
  b) Zadania „AZTIRO” określone są w Statucie i polegają na realizowaniu świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w tym gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, zapisanych w odpowiednich przepisach oraz indywidualnych i grupowych oddziaływaniach zapobiegawczo-leczniczych innych niż świadczenia gwarantowane (niegwarantowanych), a w szczególności ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń ośrodków opieki pozaszpitalnej.
  c) Ponadto „AZTIRO” realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia, edukacji publicznej, kształcenia i doskonalenia kadr służb społecznych, usług socjalno-prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań statutowych

§3. Struktura organizacyjna oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 1.  W skład „AZTIRO” wchodzi Ośrodek Promocji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego, w ramach którego działa Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 2. Nadzór merytoryczny nad działaniem  Ośrodkiem Promocji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego sprawuje Kierownik, przy pomocy zastępcy Kierownika.
 3. Nadzór merytoryczny nad działaniem „AZTIRO” sprawują współwłaściciele
 4. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba „AZTIRO”, którą jest miasto Katowice, pod adresem ul. Rolna 7
  a) w uzasadnionych przypadkach miejsce udzielania świadczeń może być inne niż siedziba „AZTIRO” (np. szkolenia)
  b) zmiana miejsca realizacji może także wynikać z informacji o planowanym udzielaniu świadczenia poza siedzibą, jeśli jest to świadczenia niezagwarantowane. Informacja jest wówczas podawana do wiadomości pacjentów mających zamiar skorzystać z tej formy świadczenia.

§4. Proces udzielania świadczeń, w tym organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia „AZTIRO” realizowane są w postaci
  a)  świadczeń ambulatoryjnych
  b)  programów zdrowotnych, profilaktyki i edukacji oraz programów wynikających w realizacji zadań określonych odpowiednimi ustawami
 2. Komórki organizacyjne „AZTIRO” udzielają świadczeń w godzinach swojej pracy, które są podane do wiadomości pacjentów
 3. Informacje o rodzajach i miejscach udzielanych świadczeń, godzinach przyjęć oraz numerach telefonów umieszczone są na terenie „AZTIRO” w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej „AZTIRO”
 4. Świadczenia komórek organizacyjnych „AZTIRO” mogą być ułożone w programy psychoterapii, dostosowane do specyfiki leczonych zaburzeń
 5. Programy Psychoterapii tworzy Kierownik oraz zastępca Kierownika Ośrodka Promocji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego z uwzględnieniem wniosków pracowników merytorycznych. Mają one formę pisemną.
 6. Świadczenia w „AZTIRO” mogą wykonywać wolontariusze, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach
 7. Staże i praktyki zawodowe oraz studenckie organizowane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Dodatkowo mogą być uregulowane odpowiednim zarządzeniem właścicieli „AZTIRO”
 8. Właściciele w procesie zarządzania „AZTIRO” wydają zarządzenia i polecenia oraz wprowadzają procedury i instrukcje oraz udzielają informacji
 9. Zasady przyjęć:
  – pacjenci przyjmowani są w dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiednich struktur organizacyjnych
  – udzielanie świadczeń gwarantowanych w komórce leczenia ambulatoryjnego w zakresie leczenia odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu nie wymaga skierowania. W pozostałych przypadkach udzielania świadczeń gwarantowanych wymaganej jest skierowanie od lekarza.
  – podjęcie leczenia jest dobrowolne, za wyjątkiem zobowiązania do leczenia na podstawie orzeczenia właściwego organu
  – w stosunku do osób zgłaszających się do „AZTIRO”, u których stwierdzono stan nagłego zagrożenia zdrowotnego podejmuje się czynności ratownicze, a w uzasadnionych przypadkach wzywa się zespół ratownictwa medycznego.
  – w stosunku do przyjęć nowych pacjentów do świadczeń leczenia ambulatoryjnego może być utworzona lista oczekujących, jeśli termin oczekiwania na świadczenia wynosi ponad miesiąc, która prowadzona jest w rejestracji
  – rejestracja pacjentów ambulatoryjnych odbywa się w oparciu o zgłoszenia osobiste lub telefonicznie. Zarejestrowany pacjent informowany jest o dacie oraz godzinie przyjęcia
  – w zakresie udzielania świadczeń niegwarantowanych mogą obowiązywać dodatkowe kryteria dostępności
  – w celu odwołania wizyty lub zmiany terminu, zarówno rejestracja  jak i pacjent może korzystać z kontaktu telefonicznego, osobistego lub za pomocą poczty elektronicznej
  – w rejestracji pacjent jest zobowiązany złożyć oświadczenia o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia i po jego śmierci  (lub o nieupoważnieniu nikogo)
 10. Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi
 11. Świadczenia zdrowotne podlegają rejestrowaniu i monitorowaniu w systemie ewidencyjno-informatycznym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
 12. Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest osobom  i instytucjom do tego uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów. Wydawanie dokumentacji odbywa się tylko na podstawie decyzji Kierownika lub zastępcy kierownika „AZTIRO”
 13. Opłaty za udzielone świadczenia
  – w przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjenta zapoznaje się z wysokością odpłatności za świadczenia zdrowotne, z których chce skorzystać
  – świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie umowy z podmiotem lub organem uprawnionym do finansowania świadczeń na mocy innych przepisów lub indywidualnego rozliczenia z pacjentem (tryb prywatny)

§5. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych „AZTIRO”

 1.  W skład „AZTIRO” wchodzi Ośrodek Promocji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego, w ramach którego działa Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholi i Współuzależnienia.
 2. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik przy pomocy zastępcy Kierownika.
 3. Poradnia czynna jest w dniach i godzinach określonych odpowiednim zarządzeniem.
 4. Osoby zgłaszające się do Poradni w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu w ramach kontraktu z NFZ nie potrzebują skierowania. Pozostałe osoby przyjmowane są ze skierowanie od lekarza.
 5. Poradnia udziela świadczeń w siedzibie „AZTIRO”.
 6. Leczenie ambulatoryjne uporządkowane jest strukturą programów terapeutycznych.
 7. Nadrzędnym celem Poradni jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
 8. Leczenie ambulatoryjne w Poradni zawiera porady wynikające z obowiązującego w tej dziedzinie prawa, natomiast do ich kodowania używa się odpowiedniej klasyfikacji procedur medycznych
 9. Poradnia realizuje świadczenia na podstawie umowy z NFZ

§6. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1.  W celu zapewnienia prawidłowego procesu diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania leczniczego, „AZTIRO” może zawierać umowy z innymi jednostkami służby zdrowia na wykonywanie specjalistycznych badań i konsultacji.

§7. Postanowienia końcowe

 1.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw pacjenta.
 2. Niniejszy Regulamin jest ustalony przez właścicieli „AZTIRO”
 3. Pracownicy „AZTIRO” mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem
 4. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie „AZTIRO”
 5. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu wymagaj ą zachowania formy pisemnej
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2012